OBSAH PROJEKTU

Architektúra a stavebné konštrukcie

Dokumentácia obsahuje sprievodnú správu, technickú správu, výkresy (v mierke 1:50, 1:100) : základov, pôdorysov, rezov, krovu, stropu, strechy, pohľady, stavebné detaily (1:10). Výkaz výrobkov, podláh, okien a dverí.

Statické posúdenie

Obsahuje technickú správu s posúdením stavebných konštrukcií.

Elektroinštalácie

Obsahuje technickú správu, silnoprúdové rozvody, rozvody zásuvkovej a svetelnej elektroinštalácie, schému rozvádzača a hromozvodu.
.

Zdravotechnika

Obsahuje technickú správu, výkresy vnútorného vodovodu a kanalizácie.

Požiarna ochrana

Obsahuje technickú správu a výkresovú dokumentáciu s bezpečnostnými odstupovými vzdialenosťami.

Vykurovanie

Obsahuje technickú správu a výkresy rozvodov elektrického podlahového vykurovania.


Teplotechnické posúdenie

Obsahuje posúdenie tepelných odporov konštrukcií a posúdenie celkovej potreby tepla na vykurovanie.

Osadenie na pozemku

Zakreslenie objektu na parcele s bodmi napojenia sietí.